Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2012

blackbunny
5704 ca0a
blackbunny
5701 669a
Reposted byHeddanolika
blackbunny
5699 1440
Reposted bynolikahelterskelterNSFWcontent
blackbunny
5697 8df1
blackbunny
5694 ab9a
Reposted bysososo sososo
blackbunny
5689 d4c9
Reposted bybudasRina-whateverpantiFiasmo
blackbunny
5668 29bc

June 26 2012

blackbunny
Nie należy oglądać się na kogokolwiek, trzeba dążyć do celu po swojemu i nie pozwalać nikomu wmówić sobie, że nie jesteś w stanie tego zrobić. 
— Wojciech Szczęsny
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viacytaty cytaty
blackbunny
Życie ma nieby­wale nieziem­sko słod­ki smak.
Smak mo­jej ulu­bionej ma­lino­wej mamby.
Z nutą so­ku po­marańczy
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
blackbunny
0581 a4c5
blackbunny
0569 bcf0
blackbunny
0549 2626
blackbunny
0536 de5d 500
blackbunny
0522 3057 500
blackbunny
I śmiała się, 
chociaż wszystko w jej życiu waliło się, 
ona stała i śmiała się.
Śmiała się z wykończenia.
— Świat wali się ku schyłkowi
Reposted fromweightless weightless viawhiteoleander whiteoleander
blackbunny
7051 5cfb 500
Reposted fromdiammond diammond viawhiteoleander whiteoleander
blackbunny
7656 37c0
4345 7bc9

Hubert de Givenchy and Audrey Hepburn

Reposted fromapm35 apm35 viawhiteoleander whiteoleander
blackbunny
7893 6ec5
Reposted fromtroublesinparadise troublesinparadise viaPii Pii
blackbunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl